Úvod Blog
Komisárka pre deti sa zaoberá s problematikou umiestňovania žiakov slovenskej národnosti do škôl s vyučovacím jazykom slovenským v národnostne zmiešaných územiach. Jej prvoradou úlohou je riešiť problémy akýchkoľvek detí vo vzťahu k uplatneniu práva na vzdelanie. V januári tohto roku sa na ňu obrátili rodičia...
Úrad komisára  pre deti nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenska v oblasti ochrany detských práv Komisárka pre deti Viera Tomanová a predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa stretli dňa 6. februára 2018  a v rámci vzájomných rokovaní sa zhodli na tom , že slovenské deti sú...
Komisárka pre deti (ďalej len „komisárka“) v ostatnom čase posudzovala podnet vo veci osočovania dieťaťa - žiaka základnej školy zo strany spolužiakov, ale aj učiteľov. Podstatné je uviesť, že žiakom bolo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré malo diagnostikovaný atypický...